Zdalne nauczanie

24 marca 2020 r.

 

                           INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCA OD 25.03.2020

                                                                                                                    DO ODWOŁANIA

 

Szanowni Rodzice, wyjątkowa sytuacja szkolna, w której się znajdujemy wymaga od nas wprowadzenia innych niż dotąd metod kształcenia. W ostatnich dniach miały miejsce spotkania nauczycieli w przestrzeni wirtualnej, podczas których wypracowaliśmy potrzebne nam modele w nauczaniu zdalnym. Nasi nauczyciele są w stałym kontakcie ze sobą oraz swoimi uczniami i wychowankami. Dzięki wspólnym decyzjom ustaliliśmy niektóre działania na najbliższe tygodnie.

I. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

 1. Od 25.03.2020r. obowiązuje tygodniowy rozkład zajęć, który będzie prowadzony dwoma metodami: 1. Materiały przygotowane przez nauczycieli będą wysyłane zgodnie z planem lekcji wg harmonogramu przed zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 2. Lekcje on-line prowadzone będą przez nauczycieli wg przygotowanego planu na czas zawieszenia zajęć.
 2. Harmonogram zajęć jest orientacyjny dla ucznia przy wybieraniu materiałów nauczania w poszczególnych dniach.

DZIENNY ORIENTACYJNY CZAS PRACY

Klasy 1-3 – max 3 godziny, w tym języki obce, religia, (20 minut).

Klasy 4-7 – j. polski, matematyka, j. angielski – (30 minut, pozostałe przedmioty do 20 minut na platformie Zoom).

Klasy 8 – j. polski, matematyka, j. angielski – (do 45 minut, pozostałe przedmioty do 20 minut na platformie Zoom).

II. GOTOWOŚĆ UCZNIA DO ZAJĘĆ (OBECNOŚĆ)

 1. Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają swoją obecność każdego dnia do godziny 15.00 do wychowawcy klasy, w sposób ustalony z wychowawcami. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w sposób obowiązujący w Statucie za pomocą dziennika elektronicznego lub innego komunikatora.
 2. Rodzice uczniów klas I-III zgłaszają obecność dziecka każdego dnia do godziny 15.00 do wychowawcy klasy, w sposób ustalony z wychowawcami. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w sposób obowiązujący w Statucie za pomocą dziennika elektronicznego lub innego komunikatora.

III. PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO NAUCZANIA

 1. Materiały pojawią się na poczcie gmail według planu lekcji najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia lub dzień wcześniej w zakładce „Nauczanie zdalne” dla klas 1-3 oraz klas 4-8. Nauczyciele umieszczają tam pliki z przygotowanymi lekcjami, zadaniami, nagrywanymi materiałami w celu wytłumaczenia lekcji.
 2. Nazwa pliku zawsze zaczyna się od daty, kiedy ten materiał będzie realizowany, np. 30-03-2020-j.polski – uczeń powinien pracować nad tym plikiem, a ewentualną pracę/zadanie przesłać w określonym przez nauczyciela terminie.
 3. Dla osób chętnych istnieje możliwość zadań dodatkowych.
 4. Lekcje z nauczycielami odbywać się będą on-line za pomocą programu Zoom. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w dzienniku elektronicznym.

IV. WYKONANIE ZADAŃ, ODPOWIEDZI UCZNIÓW, OCENY

 1. Nauczyciel wyznacza termin wykonania zadania. Uczeń przesyła odpowiedzi, załączniki, itp. na pocztę elektroniczną utworzoną przez SPTS. Nauczyciel natomiast określa w jakiej formie oraz w jakim terminie uczeń zobowiązany jest do wykonania zadania.
 2. W zadaniach na ocenę nauczyciel zawsze wyznacza skalę ocen zawsze od 1-6 i oraz określa liczbę punktów potrzebnych do uzyskania danej oceny (obowiązuje skala procentowa).
 3. Nie wystawia się oceny niedostatecznej uczniowi, który oddał pracę, ale nie zmieścił się w przedziale procentowym na pozytywną ocenę. Wówczas kieruje się do ucznia informację zwrotną (bez wystawienia oceny). Ocenę niedostateczną, za pracę podsumowaną oceną, wystawia się uczniowi, który nie oddaje prac (po uprzednim zasięgnięciu poprzez e-dziennik informacji od rodzica, dlaczego uczeń nie wywiązuje się ze swojego obowiązku). Jeśli przesłanką są trudności techniczne związane np. ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) lub inne zasadne okoliczności, odchodzi się od oceny i uprzedza rodzica o konieczności ponownego sprawdzenia wiedzy ucznia w zakresie wyznaczonego materiału. Uczeń ma ponownie przesłaną kolejną pracę terminową, a o ostatecznej ocenie decyduje procentowa skala.
 4. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę takie czynniki, jak: systematyczność i zaangażowanie ucznia, co ocenia nauczyciel.
 5. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę:
 • ocenę śródroczną,
 • oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć,
 • oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 25.03.2020r. do czasu jego zakończenia,
 • oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku zakończenia tego okresu).
 1. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z zachowania bierze się pod uwagę:
 • ocenę śródroczną,
 • postawę ucznia wg kryteriów zawartych w Statucie,
 • ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli oraz samooceny ucznia.

7.Pozostałe zasady oceniana, klasyfikowania i promowania reguluje dotychczasowy Statu

V. MONITOROWANIE POSTĘPÓW UCZNIA

 

 1. Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności następuje poprzez wykonanie zadań w zdalnym nauczaniu.
 2. Informacja zwrotna nauczycieli jest sposobem informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
 3. Komunikacja z rodzicami odbywa się przede wszystkim przez e-dziennik.
 4. Konsultacje uczniów i rodziców, z nauczycielem prowadzącym, odbywają się w każdy powszedni dzień poprzez e-dziennik od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00 lub za pomocą programu Zoom.

VI. UWZGLĘDNIANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

 1. Podczas zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
 2. Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć w okresie zdalnego nauczania.

VII. MODYFIKACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA

 1. O wydzieleniu treści programowych decyduje nauczyciel. Możliwe jest przerzucenie czy też rozłożenie w czasie realizowanych treści, bo wiedza i umiejętności kształtowane są w cyklach edukacyjnych, a końcowy efekt oczekiwany na koniec cyklu.
 2. Istnieje możliwość wyboru materiałów dydaktycznych i narzędzi z różnych ciekawych przygotowanych już materiałów, np. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inne instytucje edukacyjne.
 3. W przypadku kłopotów technicznych ze sprzętem komputerowym, istnieje możliwość wypożyczenia kilku komputerów przez szkołę.

 

Ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB

Dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

w Koninie

Linki do materiałów przygotowanych  przez Ministerstwo Edukacji Narodowe oraz inne instytucje edukacyjne:

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje (Przygotowane scenariusze lekcyjne dla klas 1-8).

https://epodreczniki.pl/ (Bardzo szeroka oferta edukacyjna dla wielu przedmiotów z klas szkoły podstawowej).

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ (Zestawy zadań powtórkowych dla ósmoklasistów).

https://www.facebook.com/KujawskoPomorskaeSzkola
– https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q (materiały z różnych przedmiotów do przejrzenia).

                                                            Dobrze wiedzieć o zdalnym nauczaniu…                                                     

Drodzy Rodzice!

Czas nauki w domu sprzyja wzmożonemu korzystaniu z komputera przez dzieci. Wiemy jak wiele korzyści, ale i ewentualnych zagrożeń niesie ze sobą taka możliwość, dlatego chcemy Państwu przypomnieć kilka istotnych zasad, które mogą zminimalizować, a nawet wyeliminować negatywne korzystanie z komputera.

Pamiętajmy!

 • Im mniejsze dziecko, tym częstsza powinna być kontrola.
 • Ważne są rozmowy z dzieckiem o jego bezpieczeństwie oraz pomoc w przypadku problemów, brak wiedzy oraz doświadczenia życiowego może przyczynić się do zaistnienia sytuacji ryzykownych.
 • Ważne, by dzieci miały świadomość, iż nie powinny publikować własnych zdjęć. Szkoły pracujące na platformie epodręczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne. Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia).
 • Sprawdzajcie Państwo, z jakich gier dziecko korzysta, czy są dostosowane do wieku (sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach dziecka. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej. Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń).
 • Należy pamiętać o czasie spędzanym z użyciem nowych technologii.
 • Rodzice powinni asystować dziecku bez względu na wiek w jego wirtualnych poszukiwaniach.

Prosimy Państwo o wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z internetu, by kontakt z komputerem był tylko przyjemnością i źródłem pożytecznej wiedzy.

Opracowała:

Joanna Błaszczyk – pedagog szkolny

                                                                                                                                    NAUKA W DOMU

Nauka w domu powinna być racjonalnie zorganizowana. Wymaga to od ucznia nie tylko dobrej znajomości zadań, jakie ma do wykonania, ale też orientacji, jaką wybrać taktykę, jak ukierunkować przebieg swojej nauki w domu.

 

Zasady odrabiania prac domowych

 1. Odrabianie zadanych prac powinno odbywać się zawsze w tym samym czasie, najlepiej między godziną 16-20.
 2. Dzieci powinny odrabiać lekcje w tym dniu, w którym zostały zadane.
 3. Równomiernie rozkładaj pracę na poszczególne dni tygodnia.
 4. W każdym dniu wykonuj najpierw zadania bieżące, po ich ukończeniu przystępujemy do odrabiania zadań okresowych (powtórki, lektura, referaty, sprawozdania).
 5. Przed pracą należy przewietrzyć pokój, przygotować stół, przejrzeć rozkład lekcji, przygotować potrzebne podręczniki, zeszyty i przybory do pisania.
 6. Po zapoznaniu się z całością pracy należy ułożyć jej plan (ustalenie kolejności wykonania zadań, zaplanowanie krótkich przerw między poszczególnymi zadaniami).
 7. Pracuj równomiernie, starannie, bez pośpiechu.
 8. Po ukończeniu pracy przygotuj potrzebne na następny dzień do lekcji książki, zeszyty i przybory.
 9. Pamiętaj o prawidłowym oświetleniu tego miejsca (biurko przy oknie, na biurku oświetlenie z lewej strony).
 10. Biurko i krzesło dostosuj do własnego wzrostu (nie mogą być za niskie, ani za wysokie).
 11. Staraj się wykonać zadanie samodzielnie, lecz gdy masz wątpliwości, korzystaj z pomocy rodziców

  

                                                                                                                                            Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach. Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu, nie oznacza, że jesteś poza swoją szkolną klasą . Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:
 • zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,
 • jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,
 • zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,
 • pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,
 • przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,
 • jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.
 1. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:
 • zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,
 • sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
 • uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
 • odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,                           
 • staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.
 1. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:
 • sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
 • jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela, wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.
 1. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań                       i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania                                       i materiały.
 2. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.
 3. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.
 4. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
 5. Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

Literatura:

                                                                                                                                                                                                                                                    Opracowała:

                                                                                                                                                                                                                                                     Joanna Błaszczyk – pedagog szkolnyProcedury bezpieczeństwa

procedury-SPTS_Konin20.05.2020