Świetlica

Świetlica Szkolna 
Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze oraz teatralne, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Uwrażliwiamy wychowanków na fakt, że jako uczniowie szkoły Salezjańskiej powinni kierować się wartościami zgodnymi z nauką Księdza Jana Bosko.

 

 

Zajęcia na świetlicy:

 •  szachy,
 • basen,
 • szkole koło sportowe,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia recytatorskie,
 • zajęcia z języka angielskiego, 
 • zajęcia z języka niemieckiego,
 • zajęcia z języka włoskiego,
 • zajęcia z języka francuskiego,
 • kółko ministranckie,
 • scholka,
 • margaretki,
 • koło gałgankowe
 • plastyczne,
 • techniczne,
 • muzyczne /profesjonale studio do nauki śpiewu/,
 • przedmiotowe,
 • gry online, 
 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci.

 

Cele i zadania zajęć w świetlicy:

−  Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.

−  Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej −  Integracja zespołu.

−  Poznanie praw i obowiązków dzieci przebywających w świetlicy szkolnej.

−  Kształtowanie właściwego zachowania się w szkole, miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.

−  Wyrabianie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.

−  Kształtowanie prawidłowych postaw do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.

−  Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.

    Kształtowanie pozytywnych postaw −  Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
wychowanków −  Dbanie o estetykę i porządek w szkole i w świetlicy.

−  Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie z trudnościami.

−  Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.

−  Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.

−  Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. −  Współpraca z pedagogiem szkolnym.

−  Zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz zorganizowanie warunków do nauki własnej.

−  Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.

Rozwój intelektualny −  Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.

−  Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

−  Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów i innych form edukacyjnych

utrwalających logiczne myślenie.

−  Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie znanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach
Budzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych.
wychowanków poprzez organizację −  Czytelniczo-medialnych – udział w imprezach organizowanych w szkole, świadome
różnych form zajęć i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych i bajek dla dzieci, współpraca z biblioteką szkolną.

−  Tanecznych i umuzykalniających – zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek dziecięcych.

−  Sportowo-zabawowe – szkolny plac zabaw i boiska sportowe.

Kształtowanie postawy szacunku do −  Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
kultury, tradycji, obyczajów, wartości −  Wykonywanie dekoracji okolicznościowych.
narodowych −  Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez.
−  Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne.
Edukacja ekologiczna  −  Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

−  Podkreślanie ważności udziału w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

−  Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw).
Edukacja prozdrowotna −  Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie, uprawianie sportu).

Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z występowaniem pandemii Covid-19

−  Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka.

−  Czytanie w celu zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
Edukacja czytelnicza i medialna −  Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

−  Współpraca z biblioteką szkolną w celu dostosowania tematyki i ciekawości książek do

wieku i zainteresowań dzieci.

W E W N Ę T R Z N Y    R E G U L A M I N      Ś W I E T L I C Y

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Świetlica czynna jest od godziny 6:00 do 17.00.
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować sprzęt i dbać o wyposażenie świetlicy.
 6. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze

świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy. 

 1. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
 2. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, o pisaniu właściwych dat
  i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu lub wyjść na dodatkowe zajęcia.
 3. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy – prosimy również o wypełnienie stosownego oświadczenia.

Nauczyciele świetlicy:

 • Sara Bodzianowska- kierownik świetlicy
 • Agnieszka Mikołajewska
 • Jakub Kołodziejczak

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 12:45-17:00

Wtorek 13:35-17:00

Środa 13:35-17:00

Czwartek 13:35-17:00

Piątek 12:45-17:00

.