Uczniowie:
1. Wchodzą do szkoły wejściem dla nich przeznaczonym:
wejście nr 2 – tylko dla uczniów klas 1-3 –boczne wejście z parkingu przy salach 1-3
(I strefa ucznia, parter),
a) klasa 1- sala 27- wychowawca- mgr AGNIESZKA MAŁOLEPSZA,
b) klasa 2 sala 26- wychowawca- mgr KATARZYNA ROGALA,
c) klasa 3 sala 29- wychowawca- mgr IWONA NIJAK,
wejście nr 3 – tylko dla uczniów klas 4-8 – boczne wyjście na boisko szkolne
(II strefa ucznia, piętro), uczniowie po wejściu do szkoły udają się schodami do góry
do przydzielonych sal:
a) klasa 4 – sala 113- wychowawca – mgr KATARZYNA WIEDERA,
b) klasa 5 – sala 109- wychowawca – mgr EWELINA ZIĘCIAK,
c) klasa 6 A -sala 120- wychowawca – mgr MARTA ŚMIECHOWSKA -ŚLUGAJ,
d) klasa 6 B – sala 101- wychowawca-mgr RENATA WOJCIECHOWSKA,
e) klasa 7- sala 111- wychowawca- mgr JAKUB KOŁODZIEJCZAK,
f) klasa 8 – sala 110- wychowawca- mgr IWONA LEWANDOWSKA,

2. Przychodzą do sali na 15 min przed pierwszą lekcją, myją ręce i zajmują wyznaczone miejsce
(za wyjątkiem uczniów przebywających w świetlicy, którzy 15 min przed zajęciami udają się do swojej sali).
3. Posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
4. Nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
5. Nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
6. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły na rękach poniżej łokcia, gdyż utrudnia ona prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
7. Koniecznie regularnie myją ręce (szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu
z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu).
8. Spędzają przerwy przy sali pod opieką nauczyciela uczącego i dyżurujących, wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami innych oddziałów.
9. Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
10. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do sali językowej, komputerowej, auli, boiska) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
11. Przy korzystaniu z łazienki, gdzie wchodzą pojedynczo, w toalecie może maksymalnie przebywać trzech uczniów.,
12. Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy.
13. Spożywają posiłki w swoich salach – przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy, w trakcie przerwy śniadaniowej i obiadowej, zgodnie z planem (w I i II strefie ucznia).
14. Bezwzględnie pamiętają o higienie blatu stołu i rąk przed i po spożyciu posiłku.
15. Wyrzucają zużyte jednorazowe pojemniki (należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców) do wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się poza salą.
16. Sprawy konieczne (administracyjne) zgłaszają nauczycielowi uczącemu lub wychowawcy, ze względu na zakaz poruszania się po szkole.
17. Po skończonych zajęciach wychodzą do domu określanym dla siebie wyjściem lub pozostają w świetlicy szkolnej oczekując na rodzica.